La Borsa de treball l'Institut Ribot i Serra és un instrument que us presenta ofertes, recursos i altres informacions d'interès per l'orientació dels estudis i la inserció al món laboral

Beques Estiu per a ESO, Batxillerat i Cicles formatius

L'Ajuntament de Sabadell i 9 escoles d'idiomes de la ciutat, ofereixen 22 beques per a l'estudi de l'anglès fora del centre educatiu, durant dos cursos, adreçades a alumnes de 2n cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius. 

Les escoles d'idiomes que les fan possibles són: FIAC, Fun English School, Hopin,, IM Idiomes, International House, Quality Languages, SI Idiomes,The English Avenue i What's Up Sabadell.Totes ofereixen de forma altruista aquestes beques.  

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 4 al 15 de juny de 2018.

Els alumnes podran presentar la sol·licitud a qualsevol dels registres municipals.


El perfil d'alumnat que hi pot accedir és:
  • Alumnes empadronats a Sabadell que estiguin estudiant durant el curs 2017-2018, estudis de 2n cicle de l’ESO, batxillerats o cicles formatius
  • Alumnes que hagin cursat anglès durant el curs anterior a la convocatòria i en l’actual.
  • Alumnes que puguin pagar-se els llibres i assumeixin el compromís d'assistir a les classes.
  • Que la renda familiar no superi els llindars màxims establerts a la convocatòria.
La documentació que cal presentar és:

A. Imprès de la sol·licitud (segons annex 1)

B. Fotocòpia del DNI del sol·licitant

C. Fotocòpia del DNI de tots els membres computables de la unitat familiar

D. Certificat del centre educatiu on consti que l’alumne està matriculat al centre i el nivell educatiu que cursa.

E. Certificat de la qualificació final de la matèria d’anglès del curs anterior a l’actual, amb segell i signatura originals de la secretaria del centre.

F. Fotocòpia de la declaració de la renda del 2016. Aquesta documentació no caldrà presentar-la si s’autoritza a l’Ajuntament de Sabadell a 
consultar les dades tributàries (annex 1- apartat 3).

G. Declaració responsable d’ingressos econòmics percebuts. En cas que no sigui possible documentar els ingressos familiars a través de la renda, les persones sol·licitants hauran de justificar els ingressos de tots els membres computables mitjançant una declaració responsable d’ingressos econòmics percebuts de la unitat
familiar (annex 2).

H. Certificat d’empadronament. Aquesta documentació no caldrà presentar-la si s’autoritza a l’Ajuntament de Sabadell a consultar el Padró municipal d’habitants(annex 1- apartat 3).

Des d'aquest enllaç es poden descarregar les bases i els annexos.

Aquí podeu consultar l'edicte aquí.